Kendriya Vidyalaya TFRI , Jabalpur
Phone: 0761 - 2840480 Fax : 2840484Email: tfrijabalpurkv@gmail.com
 
केन्द्रीय विद्यालय टीएफआरआई जबलपुर
 
Kendriya Vidyalaya TFRI , Jabalpur
CBSE Affiliation No. 1000061
 
Welcome to Kendriya Vidyalaya Jabalpur TFRI
Transfer In
Sl. No. Date Teacher's Name Old Designation Old KV New Designation New KV Remarks
 
1 2015-07-01 SHRI P.K. JOSHI PRT(Music) KV 1 STC JABALPUR KV TFRI JABALPUR
 
2 2015-09-07 SMT. AGYA KOUR PRT KV MANDLA KV TFRI JABALPUR
 
3 2015-08-18 SMT. MAHIMA KUS KV TFRI JABALPUR NEW JOINING AS TGT(SOST)
 
4 2015-08-12 SMT. ALKA PANDE TGT(HINDI) KV COD JABALPUR KV TFRI JABALPUR
 
5 2015-12-07 SHRI N. P. JHAR KV NO.2 GCF JABALPUR KV TFRI JABALPUR LDC LDC
 
6 2015-07-13 SMT. P.RAI PRT KV ONGC PANVEL KV TFRI JABALPUR
 
7 2015-07-07 SMT. T.CHANDA PRT KV OF KATNI KV TFRI JABALPUR
 
8 2015-07-06 SHRI N.R. SHARM TGT(Sanskrit) KV MANDLA KV TFRI JABALPUR
 
9 2015-02-21 MRS. DEEPTI SWA KV RANGPURI KV TFRI JABALPUR PRINCIPAL PRINCIPAL


Transfer Out
Sl. No. Date Teacher's Name Old Designation Old KV New Designation New KV Remarks
 
1 2016-01-12 Mrs. Alka Pande TGT(HINDI) TFRI,JABALPUR TGT(HINDI) KV COD JABALPUR
 
2 2015-07-31 MRS. RAJNI D. PRT KV TFRI JABALPUR Retired ON 31.7.2015
 
3 2015-03-31 SHRI S.R. CHAKR PRT KV TFRI JABALPUR KV AMBAJHARI TGT(MATHS)
 
4 2015-08-14 SHRI G.P. MEHRA TGT(Hindi) KV TFRI JABALPUR KV OFK JABALPUR
 
5 2015-07-04 Shri O.P. Sahu PRT TFRI,JABALPUR No.1, GCF JABALPUR No.1, GCF JABALPUR
 
6 2015-07-11 Shri Anil Tiwar PRT(Music) TFRI,JABALPUR KHAMARIYA JABALPUR
 
7 2015-07-04 Shri D.D. Tiwar TGT(Sanskrit) TFRI,JABALPUR 1 STC, JABALPUR TGT(Sanskrit)
 
8 2015-07-04 Shri Rajesh Dix TGT(SOST) TFRI,JABALPUR CMM, JABALPUR CMM, JABALPUR